Bị thầy giáo dạy thể hình nhét con cu vô miệng, có chống cự nhưng không đáng kể